www.leguano.cz/soutez

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ CHODÍME ZDRAVĚ A SVOBODNĚ

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná  nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže  si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli  soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram či Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží ve facebookové skupině Chodíme zdravě a svobodně (dále jen „soutěž“):

1.     Vyhlašovatel soutěže

1.1.    Vyhlašovatelem soutěže je společnost  FREEBODY s.r.o., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 336/22, IČ: 03514226

 (dále jen  „vyhlašovatel“).

2.     Doba trvání soutěže

2.1.    Doba trvání soutěže je od 1. prosince 2023 11:11 hod. Do 12. prosince 2023 15:00 hod.

3.     Podmínky účasti

3.1.    Soutěže se mohou zúčastnit jenom  fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na  území České republiky  nebo Slovenska (dále jen "soutěžící").

3.2.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni  zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže.

3.3.    Podmínkou účasti v soutěži je  sledovat účet bosobotyleguano na Facebooku, odpovědět na otázku Proč byste si chtěli pořídit bosoboty leguano prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku.

3. 4. Ze všech zúčastněných soutěžících bude  vylosováni 3 vítězové, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži a to nejpozději do 7 dnů od konce soutěže.

3. 5.   Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3. 6.   Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na e-mailovou adresu, kterou mu soutěžící zaslal.

3. 7. Soutěžící musí na sociálních sítích Facebook či Instagram  vystupovat pod svým pravým jménem.

3. 8.   Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cenou pro vítěze je slevový kupón, který lze uplatnit na jakékoliv zboží na internetovém obchodu www.leguano.cz nebo v naších značkových prodejnách. Z účastníků soutěže budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží slevový kupón na nákup bosobot leguano v hodnotě 4 000,- Kč, 3 000,- Kč a 2 000,- Kč. 

4.2.    Výhry nejsou právně vymahatelné.  Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou  náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.3. Výhru je potřeba vyzvednout do 1. měsíce od konce soutěže.

5. Osobní údaje

5.1.    Soutěžící uděluje podle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas  se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem  předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem  informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele  prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode  dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem  osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2.    Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám

5.3.    Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního komentáře.

6.     Závěrečná ustanovení

6.1.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2.    Vyhlašovatel tímto není vůči  soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze  strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3.    Každý soutěžící účastí v soutěži  vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a  neporušovat právní řád České republiky a Slovenska ani oprávněné zájmy  vyhlašovatele.

6.4.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s  pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže,  pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení  jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a  to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém  podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného  závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5.   Tato soutěž není jakkoliv  sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc.  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje  své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook,  Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

 V Praze 22.11.2023